LEMONS, LEMONS, LEMONS

© Tim Hall Photography |

Bristol, United Kingdom